Choose Language : ENG | ภาษาไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานซิงเกอร์ จำกัด (SINGER EMPLOYEES SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED) ก่อตั้งโดยความร่วมมือของฝ่ายจัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิตและฐานะทางการเงิน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการส่งเสริมการออมทรัพย์ร่วมกันและให้เงินกู้แก่กันและกัน สร้างสวัสดิการแก่สมาชิกและสร้างสาธารณประโยชน์ ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2547 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 1010000825478 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ปัจจุบัน ณ 31 มีนาคม 2557 สหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 469 คน มีทุนเรือนหุ้น30,407,080.- บาท