Choose Language : ENG | ภาษาไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility)

“ซิงเกอร์” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราได้แบ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศจนถึงวันนี้

พันธกิจของเราคือต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุข  จึงเกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์  ด้วยความผูกพันที่มีต่อชุมชนโดยมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” กับแนวคิดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ด้วยการพัฒนาคนในท้องถิ่นมาเป็นผู้แทนขายของบริษัท  เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และส่งเสริมการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น

ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้ง “CSR Club ” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ “CSR Club ” คือ ต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนักงานซิงเกอร์ ที่เริ่มต้นดูแลจากต้นกล้าเล็กๆ หมั่นดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคง แข็งแรง ออกดอก ออกผล สามารถยืนต้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนกับที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทุกชุมชน สิ่งแวดล้อมสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR-in-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Happy Money ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงานได้มีวินัยทางด้านการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้กำหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคมเพื่อเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว
3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชน มีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทางด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยในปี 2556 บริษัท ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน และอุปกรณ์กีฬา
2. สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา
3. การจัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
4. บริจาคสินค้าและบริจาคเงิน ให้กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ
5. ร่วมจัดกิจกรรม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิอีดีพี

 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามัคคี ในองค์กร และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย เช่นประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาถึงในปัจจุบันนี้ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการถวายเทียนพรรษา และยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เช่น กิจกรรมวันแห่งความรัก กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ

ได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในรูปการบริจาคเงิน สิ่งของ ถุงยังชีพ และมอบเสื้อชูชีพ ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบและตัดเย็บขึ้นมาเป็นพิเศษ รวมถึงโครงการ “ซิงเกอร์ ช่วยไทย” ด้วยการระดมทีมช่างบริการออกให้ความช่วยเหลือ อาสาทำความสะอาด ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อที่เสียหายจากอุทกภัยฟรี โดยจะออกให้บริการยังพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่ประสบภัยพิบัติ

 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการสร้างอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในสังคมเมือง มีการเปิดรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ พร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่สินค้าที่สร้างอาชีพ และรายได้ เช่น สินค้าประเภทตู้แช่ ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้เติมลมหยอดเหรียญ ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ ตู้ชำระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้อยู่กับบ้าน ด้วยราคาที่เข้าถึงและซื้อหาได้

พร้อมกันนี้ได้สัมภาษณ์ลูกค้าที่ซื้อสินค้าสร้างอาชีพของบริษัท มานำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลดังนี้

 

ดิฉันเป็นผู้รับเหมา มีรถแบคโฮ ไว้บริการขุดดิน ถมที่ดิน รายได้ไม่ค่อยแน่นอน ยิ่งถ้าเศรษฐกิจไม่ดี รายได้แทบจะไม่มีเลย แต่ภาระครอบครัวมีแต่จะเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้านของดิฉัน มีรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะ ดิฉันเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี จึงตัดสินใจซื้อตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญของซิงเกอร์ ที่สาขาห้วยยอด ก็ไม่ผิดหวังค่ะ คนให้ความสนใจมาใช้บริการกันมาก ทำให้ดิฉันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นรายได้แน่นอน จึงตัดสินใจซื้อตู้น้ำมันแบบหยอดเหรียญเพิ่มอีก 1 เครื่อง และซื้อตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ อีก 1 ตู้ ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ ถึงเครื่องจะมีปัญหา ดิฉันก็สบายใจและไม่กลัวค่ะ เพราะดิฉันเป็นลูกค้าของซิงเกอร์ เคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของซิงเกอร์ ได้รับการบริการที่ดี และเป็นลูกค้าซิงเกอร์มาโดยตลอด ถ้าซิงเกอร์มีสินค้าอะไรดีๆ แบบนี้ ก็จะอุดหนุนกับทางซิงเกอร์ต่อไปค่ะ
คุณศุภลักษณ์ วารีรัตน์
20 หมู่ 4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 

เมื่อก่อนดิฉันทำงานเป็นพนักงานโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทจึงจำเป็นต้องจ้างพนักงานออกจากงานและดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้าง ตอนที่ตกงานช่วงแรกๆ ดิฉันยอมรับค่ะว่าเครียดมาก อายุก็มากแล้ว จะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็คงจะไม่รับ ไหนจะต้องรับภาระครอบครัว มีแต่รายจ่ายค่ะ
ดิฉันจึงตัดสินใจเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน และเลือกซื้อตู้แช่ของซิงเกอร์กับสาขาอยุธยา ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อดิฉันได้หาข้อมูลของทางซิงเกอร์ เกี่ยวกับการบริการและการรับประกันค่ะ ไม่ผิดหวังเลยค่ะ เพราะพนักงานที่มาเก็บเงินในแต่ละเดือนจะคอยถามถึงปัญหาของการใช้งานอยู่ตลอด จึงมั่นใจกับทางซิงเกอร์ค่ะ ต่อมาดิฉันได้ซื้อสินค้าของซิงเกอร์เพิ่มอีก 2 ชิ้นคือ เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ และตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ มีคนมาใช้บริการกันมาก ทำให้ดิฉันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นรายได้แน่นอน ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะ
คุณอัมพร ดวงรัตน์
39/6 หมู่ 5 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ดิฉันเปิดร้านขายของชำ เป็นร้านเล็กๆ บนถนนสายลำปลายมาศ - นางรอง ตอนช่วงแรกเรียกว่าขายดีมากๆ พอตอนหลังเริ่มมีคู่แข่ง และมีมินิมาร์ทเปิดในตัวอำเภอ ทำให้ลูกค้าน้อยลง รายได้ก็ลดลงค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งพนักงานของซิงเกอร์สาขาลำปลายมาศ ได้เข้ามาแนะนำให้ดิฉันซื้อตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่นานว่าในหมู่บ้านเราจะมีคนมาใช้บริการกันหรือไม่ จึงลองตัดสินใจซื้อตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์มาตั้งไว้ที่ร้าน คนผ่านไป ผ่านมา แวะมาใช้บริการเติมเงินกันมาก และทำให้ดิฉันขายของได้เพิ่มขึ้นจนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะ รู้ว่าดีอย่างนี้ตัดสินใจซื้อไปนานแล้ว ส่วนเรื่องการบริการก็ไม่มีปัญหาค่ะ พนักงานของซิงเกอร์ผ่านมาก็แวะมาถามถึงปัญหาของการใช้งานอยู่ตลอด จึงมั่นใจกับทางซิงเกอร์ค่ะ ตอนนี้กำลังตัดจะสินใจซื้อตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญเพิ่มอีก อย่างไรก็อุดหนุนซิงเกอร์
คุณอ้อยใจ ชำนาญพนา
66 หมู่ 12 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

ดิฉันรับราชการเป็นคุณครู สามีมีอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าวด้วยรถอีแต๋น ลูกชายเปิดร้านกาแฟ และรับทำเบเกอรี่ส่งขายตามร้านกาแฟของตัวเอง ร้านกาแฟอื่นๆ และในหลายโรงแรม ทุกคนในครอบครัวดิฉัน มีรายได้ประจำและรายได้หลัก
แต่ดิฉันก็ยังลงทุนซื้อตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ 2 ตู้ และตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์อีก 1 ตู้ กับทางซิงเกอร์สาขา SDP เชียงรายเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยนำมาตั้งอยู่หน้าบ้าน ซึ่งตั้งบนถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน น้ำมันขายดีทั้งดีเซลและเบนซิน ลูกค้าที่มาใช้บริการมีทั้งเติมกับรถมอเตอร์ไซต์และเติมรถอีแต๋นที่ไปเกี่ยวข้าว รายได้ดีพอสมควร และตั้งใจว่าจะตั้งตู้น้ำมันเบนซินเพิ่มอีก 1 ตู้ในอนาคตค่ะ
คุณถนอมขวัญ วงค์แก้ว
127 หมู่ 17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

 

5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นับถึงปัจจุบันมีจำนวนดังนี้

1. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มโรงเรียน

• โรงเรียนสาคลีวิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
• โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

การจัดทำโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ พบว่าโรงเรียนต่างๆ มีจักรเย็บผ้ายี่ห้อต่างๆที่ชำรุด อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นครุภัณฑ์อย่างหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้หรือปล่อยทิ้งไว้ บริษัทจึงได้จัดส่งทีมช่างบริการออกซ่อมจักรเย็บผ้าให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จนทำให้จักรเย็บผ้าที่ทางโรงเรียนมีนั้น สามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดส่งครูสอนการตัดเย็บที่มีความชำนาญทางด้านตัดเย็บ เข้าไปอบรมและสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงานให้แก่คณะครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและกลุ่มแม่บ้านตามชุมชนโดยรอบโรงเรียนนั้นๆ จนได้ชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำไปจำหน่าย เป็นสินค้า OTOP ให้แก่ชุมชน ก่อให้เกิดรายได้สำหรับเด็กและผู้ปกครอง จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เห็นรอยยิ้มและความประทับใจของผู้ร่วมกิจกรรม อีกทั้งทางโรงเรียนได้นำเอาชิ้นงานประดิษฐ์ที่ได้รับการอบรมไป เอามาบรรจุอยู่ในหลักสูตรในการเรียนการสอน ของวิชาคหกรรม เพื่อทำการสอนให้กับน้องๆ รุ่นต่อไปอีกด้วย

 

2. การจัดกิจกรรมให้กับทางเรือนจำ

• เรือนจำอำเภอเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
• เรือนจำจังหวัดลำพูน อ. เมือง จ.ลำพูน
• เรือนจำกลางราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี
• เรือนจำจังหวัดตรัง อ. เมือง จ. ตรัง
• เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การจัดทำโครงการกิจกรรมสร้างอาชีพ  ที่เข้าไปทำในเรือนจำนั้น   บริษัทได้ร่วมกับโครงการ  “กำลังใจ”  ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย  เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีมีครรภ์  โดยพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความช่วยเหลือจากทุนส่วนพระองค์และโปรดฯ  ให้วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์  เข้าไปดำเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ  ซึ่งการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ทรงดำริไว้ทุกประการ

จากผลสำเร็จดังกล่าว ทำให้ทรงดำริว่า น่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังกลุ่มอื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ ให้กระทรวงยุติธรรมถวายงานในการให้ความสนับสนุนแก่โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้างออกไป โดยยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ต้องขังหญิง แต่เพิ่มเรื่องการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าสู่สังคมภายนอกหลังจากที่พ้นโทษ ไม่ให้กลับไปสู่วังวนของการกระทำผิด ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการดังกล่าว ที่จะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส เพื่อฝึกฝนตนเองในการฝึกหัดการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์

ในการนี้ทางบริษัท ได้จัดส่งครูผู้สอนพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีความชำนาญทางด้านนี้เข้าไปอบรมในเรื่องการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์ เสริมสร้างให้มีทักษะและความชำนาญ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลัง เพื่อจะคืนคนดีให้สังคม รวมถึงยังได้ส่งช่างบริการเข้าไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจักรเย็บผ้าที่มีอยู่ในเรือนจำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยงานนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

 

3. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านและชุมชน

• แม่บ้านชุมชนแฟลตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. (ร่วมกับทาง สโมรสซอนต้าสากล)
• ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กทม. จัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มแม่บ้าน

 

4. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้พิการ

• ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
• ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการฝึกอาชีพ และการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดยทางบริษัทได้จัดส่งครูสอนการตัดเย็บพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีชำนาญทางด้านเย็บผ้า เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงานให้ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำไปจำหน่าย เป็นสินค้า OTOP ให้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการ

ในการนี้ทางบริษัท ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคนพิการทำงานในหน่วยงาน โดยรับคนพิการ มาเป็นพนักงานของบริษัท จะมีหน้าที่ในการเย็บชิ้นงาน และชิ้นงานที่ได้นั้น จะนำมาเป็นสินค้าที่ระลึกของบริษัท เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นของขวัญ ของชำร่วย ของที่ระลึกของบริษัทใช้ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงจะมีการขายสินค้านั้นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนพิการ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัท คือ ผู้นำในด้านจักรเย็บผ้า ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำนาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที่สนใจทำโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ ให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลยการจ้างงานและว่างงานให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคม อีกทั้งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2352 4777 ต่อ 4202 หรือทาง E-mail : nitiphatk@singerthai.co.th เพื่อทำสิ่งดีๆ ให้สังคมร่วมกัน