Choose Language : ENG | ภาษาไทย
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. จัดให้มีระบบ ซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด

2. พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัท อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
• ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
• ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท
• ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
• ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้สอดคล้องกับสาส์นจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ทุจริตไม่เคยเนรมิตความสำเร็จให้ใคร”

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับ ในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1. การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัท ด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

3. กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยจะคำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจ้างพิจารณาจากความสำเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานความอุตสาหะของพนักงานในปีที่ผ่านมา

4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการทำงาน

5. เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจ เกี่ยวกับการทำงาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น ในการได้ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาส โลกทัศน์ และมุมมองในการทำงานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำมุมมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงาน

ด้านการล่วงละเมิด

1. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

2. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท เชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันอันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ

บริษัท ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นอีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

บริษัท ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ไว้ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนไว้ มานำเสนอผู้บริหารในวันที่มีการประชุมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำในทุกๆ เดือน

ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ และมีการจัดกระบวนการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

บริษัท ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ   โดยได้มีการจัดตั้ง CSR Club ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

1.  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้

2.  มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้าและคู่สัญญา

1.  มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และมีหลักการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

2.  มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา

 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ  โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ที่ทางบริษัทฯ  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ

 

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้น้ำยาทำความเย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำลายโอโซนเป็นศูนย์

ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังมีการรณรงค์ให้พนักงาน นำกระดาษที่ใช้แล้วนำมา Reused ใช้อีกด้านหนึ่ง รวมถึงให้มีการคัดแยกขยะและการนำกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่

 

7. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ซิงเกอร์ คือ ผู้ผลิตชั้นนำในด้านจักรเย็บผ้า เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำนาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง