Choose Language : ENG | THAI


คณะกรรมการ
 • นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ | ประธานกรรมการ
 • นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ | รองประธาน
 • นางสาวนิทัศน์ เที่ยงธรรม | เลขานุการ
 • นายยุทธนา คล้ายเลี่ยน | เหรัญญิกและคณะกรรมการเงินกู้
 • นายนิติพัฒน์ การพัดชี | กรรมการและประธานคณะกรรมการเงินกู้
 • นางอรวรรณ เต็มสงสัย | กรรมการและประชาสัมพันธ์
 • นายณัฐพงษ์ รอดเขียว | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายเกษม นิพิฏฐกุล | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายพิชิต ศรีกอก | กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา
 • นางสาวภัทรินทร์ สิมะชาติ | กรรมการเงินกู้

ผู้ตรวจสอบกิจการ
 • นายณรงค์เดช เกตุสงคราม | ผู้ตรวจสอบกิจการ
 • นายนิรันดร์ คงโต | ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะทำงาน
 • นายสมศักดิ์ นิลยนาค | ผู้จัดการสหกรณ์
 • นางสาวพรทิพย์ สันทัดเสรีอนันต์ | เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • นางสาววรรณภา สุทธิพล | เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ที่ปรึกษา
 • นางอาภา เปมะวิภาต | ที่ปรึกษาสหกรณ์