Choose Language : ENG | THAI


สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
  • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
    และได้รับประโยชน์ตามสมควร
  • ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
  • จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  • ให้เงินกู้แก่สมาชิก
  • ให้เงินกู้เพื่อการเคหะ