Choose Language : ENG | THAI


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 3.25% จ่ายดอกเบี้ย 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ท่านสามารถโอนเงิน ผ่านบัญชี ของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนชาต สี่พระยา 003-2-37346-4
กรุงไทย กสท บางรัก 971-0-00947-8