Choose Language : ENG | THAI


 • เมื่อสมัครเป็นสมาชิกได้ 1 เดือน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ได้ในวงเงินขั้นต่ำ 100.- บาท สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝากยึดถือไว้ และได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับ การขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยจะอ้างอิงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากในวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

 • ได้รับเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว และเงินปันผลเฉลี่ยคืน (เฉพาะสมาชิกที่กู้เงิน)

 • สิทธิในการกู้เงินจากสหกรณ์ ภายหลังจากสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 4 เดือน มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ 3 ประเภท คือ

 • (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สามารถกู้ได้จำนวน 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000.- บาท ระยะเวลาการผ่อน 3 เดือน โดยหักจากเงินเดือนพร้อมค่าหุ้น และมีผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1 ท่าน

  (2) เงินกู้สามัญ สามารถกู้ได้ปีที่ 1 = 50,000.- บาท ปีที่ 2 = 100,000.- บาท ตามลำดับ การพิจารณาวงเงินกู้จะขึ้นอยู่กับจำนวนค่าหุ้นที่สมาชิกส่ง และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนหลังหักจากค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ระยะเวลาการผ่อนส่ง มีรายละเอียดดังนี้

  อายุสมาชิก (งวด) วงเงินกู้ ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด(เดือน)
  4-11 50,000.- 36 (3ปี)
  12-35 5,001-150,000.- 48 (4 ปี)
  36-59 150,001 ขึ้นไป 60 (5 ปี)

  โดยมีผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ท่าน หรือค้ำโดยใช้ทุนเรือนหุ้นหรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน สำหรับกรณีใช้ทุนเรือนหุ้นหรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากค้ำประกันนั้น ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน และวงเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากนับถึงวันที่ขอกู้ รวมถึงหลังจากวันที่ขอกู้จนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนแล้ว

  (3) เงินกู้พิเศษ สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป สามารถกู้เงินกู้พิเศษได้ โดยสหกรณ์มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัว ดังมีรายละเอียด คือ

  (1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ เงินกู้เพื่อซื้ออาคารหรืออาคารชุด ซื้อที่ดินและอาคาร ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารใช้เป็นที่อยู่อาศัย
  กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อ (1) ซึ่งได้จำนองไว้เป็นประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

  (2) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

  (3) เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ได้แก่ยานพาหนะใหม่ หรือใช้แล้ว วงเงินกู้คณะกรรมการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริง ตามควรแก่ฐานะและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก

  หลักประกันเงินกู้พิเศษ ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจำนวนไม่เกินค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ไม่ต้องใช้หลักประกันอื่น แต่ถ้าเงินกู้พิเศษมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นที่มีอยู่ ต้องใช้หลักประกันดังต่อไปนี้


 • อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนอง
 • พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่รัฐบาลค้ำประกัน
 • กรณีการใช้สิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน ผู้กู้ต้องทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุในสัญญาประกันภัยให้สหสกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ วงเงินเอาประกันไม่น้อยกว่าราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างนั้น

  การส่งคืนเงินกู้พิเศษ ไม่เกิน 240 งวด หรือ 20 ปี
  ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

 • ผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับ
 • ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 • ความสามัคคีในกลุ่มสหกรณ์
 • สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • สมาชิกพึงพอใจ 5ป. คือ ประทับใจ ประสิทธิภาพ ประหยัด ประสิทธิผล ประโยชน์