Choose Language : ENG | ภาษาไทย
ซิงเกอร์ ปันความสุขสู่สังคมไทย

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความสำคัญในการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อที่คนกลุ่มนี้จะได้มีการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ บริษัทฯ พร้อมด้วยสมาชิก Singer CSR Club ที่มีจิตอาสา และวิทยากรผู้มีความชำนาญการทางด้านการตัดเย็บ จึงได้เข้าให้การอบรมและสอนเทคนิคการออกแบบตัดเย็บประดิษฐ์ชิ้นงานให้กับผู้พิการที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำไปจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ก่อให้เกิดรายได้สำหรับตนเอง และครอบครัว

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดทำโครงการเสริมสร้างผู้พิการทำงานในหน่วยงาน โดยรับผู้พิการเข้ามาเป็นพนักงานประจำของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการเย็บชิ้นงานต่างๆ ส่งให้บริษัทฯ เพื่อนำชิ้นงานเหล่านั้นมาเป็นสินค้าที่ระลึก ของชำร่วย หรือของขวัญของบริษัทฯ สำหรับใช้ในเทศกาลต่างๆ ต่อไป


f