Choose Language : ENG | ภาษาไทย


เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ
ถังเดี่ยว
รุ่น SAW-9105Z ขนาด 10.5 กก.
เครื่องซักผ้า 2 ถัง
กึ่งอัตโนมัติ
รุ่น W-475M ขนาด 7.5 กก.
เครื่องซักผ้า 2 ถัง
กึ่งอัตโนมัติ
รุ่น W-410M ขนาด 10 กก.
เครื่องซักผ้า 2 ถัง
กึ่งอัตโนมัติ
รุ่น W-6115 ขนาดการซัก 11.5 กก.
       
เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติถังเดียว
รุ่น SAW-915
เครื่องซักผ้า 2 ถังกึ่งอัตโนมัติ
รุ่น W-614G
เครื่องปรับอากาศ
รุ่น WT-12SA1 / รุ่น WT-18SA1
เครื่องปรับอากาศ
รุ่น WT-13BH  / รุ่น WT-18BH