คณะกรรมการ
11
คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
ประธานกรรมการ
Mr. Adisak Sukumvitaya
Chairman of the board
CEO2
คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Kittipong Kanokvilairat
Chief Executive Officer
61
คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
Mr. Lucksananoi Punkrasamee
Chairman of Audit Committee
Member of NRC
Independent Director
42
คุณพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
Mr. Bibit Bijaisoradat
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Member of Audit Committee
Independent Director
21
คุณปรีชา ประกอบกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Preecha Prakobkit   
Independent Director
Member of Audit Committee
5
คุณพีรนาถ โชควัฒนา
กรรมการ
Mr. Piranat Chokwatana
Director
1
คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
กรรมการ
Mrs. Nonglak Laksanapokin
Director
3
คุณปิยะ พงษ์อัชฌา
กรรมการ
Mr. Piya Pongacha
Director