คณะผู้บริหาร
10
คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Kittipong Kanokvilairat  
 Chief Executive Officer
12
คุณจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
Miss Chanthornjira Kongtongsmut
 Chief Operating Officer
13
คุณรพีพรรณ ขันตยาภรณ์
ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยี และสารสนเทศ
Miss Rapeepan Kantayaporn
Chief Information Officer
161
คุณอัญฑิกร พิเชฐกร
ผู้อำนวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน
Miss Auntikorn Phichetkorn
Chief Credit and Asset Officer (SG Capital)
K.Busaba 3
คุณบุษบา กุลศิริธรรม
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
Miss Busaba Kunsiritham
Chief Financial Officer