AW Banner Website K. อดิศักดิ์-01

สาส์นจากประธานกรรมการ


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย

ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำเนินงานของบริษัท หลังจากที่ไตรมาสแรกบริษัทต้องประสบกับภาวะผลประกอบการติดลบอันเนื่องมาจากการตั้งสำรองที่ค่อนข้างสูง แต่ฝ่ายบริหารก็ได้มีการวางแผนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติจนสามารถมีผลกำไรได้ในไตรมาสต่อๆ มา ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 80.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 9.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึ้น โดยรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 2,363.4 ล้านบาท เป็น 2,888.0 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 22.2%
ในปี 2562 นี้ บริษัทฯตั้งเป้าหมายเติบโตในส่วนของธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน จากยอดปล่อยสินเชื่อในปี 2561 ที่ 950 ล้านบาท โดยจะเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มีทะเบียนรถเป็นประกันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นรถยนต์ทำให้มีคุณภาพหนี้ดี ประกอบกับการเข้ามาควบคุมกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำให้การแข่งขันมีความเป็นธรรมและเป็นโอกาสให้บริษัทฯสามารถสร้างประเภทสินเชื่อใหม่ๆเพื่อจับตลาดกลุ่มใหม่ๆได้มากขึ้น นอกจากธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้ว ธุรกิจเดิมของซิงเกอร์คือธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็มีการกำกับควบคุมคุณภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อควบคุมในขั้นตอนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่องทางการเก็บเงินที่เพิ่มเติมให้พนักงานขายได้เข้าไปให้บริการและติดต่อรับชำระเงินได้ โดยบริษัทฯยังสามารถเน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มสินค้าที่มีผลกำไร (มาร์จิ้น) สูง และมีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนั้นยังคงเน้นการขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมการขายให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด
ปี 2562 นี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัทที่ได้ดำเนินกิจการมาครบรอบ 130 ปี จะเป็นอีกปีที่บริษัทจะพิสูจน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่า ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันนำพาให้บริษัทยังคงก้าวต่อไปและเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนี้พนักงานของบริษัทต่างก็แสดงเจตจำนงที่จะอุทิศแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติงาน และผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ควบคู่ไปกับการสำนึกรักษ์ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนให้สามารถตั้งอยู่ได้บนพื้นฐานที่ดีและยั่งยืนโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานฉบับนี้

ในโอกาสนี้บริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา