คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
42
คุณพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Bibit Bijaisoradat
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
11
คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Adisak Sukumvitaya
Member of NRC
61
คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Lucksananoi Punkrasamee
Member of NRC