คณะกรรมการบริหาร
31
คุณปิยะ พงษ์อัชฌา
ประธานกรรมการบริหาร
Mr. Piya Pongacha
Chairman of Executive Committee
1
คุณนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน
รองประธานกรรมการบริหาร
Mrs. Nonglak Laksanapoking
Vice Chairman of Executive Committee
CEO
คุณกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Kittipong Kanokvilairat
Chief Executive Officer and Member
13
คุณรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์
กรรมการบริหาร
Miss Rapeepan Kantayaporn
Member
12

คุณจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์
เลขานุการ
Miss Chanthornjira Kongtongsmut
Secretary

161
คุณอัญฑิกร พิเชฐกร
กรรมการบริหาร
Miss Auntikorn Phichetkorn
Member