Social Activity

"น้ำลด ปลดทุกข์"

ภายหลังน้ำลดจากการเกิดมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจเงินผ่อน และผู้แทนจำหน่ายจักรเย็บผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ SINGER จัดโครงการ “น้ำลด ปลดทุกข์” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการส่งหน่วยช่างบริการลงพื้นที่เปิดศูนย์ให้บริการช่วยเหลือตรวจเช็ค และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ...ฟรี มีประชาชนให้ความสนใจนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายมาตรวจเช็คและซ่อมแซมจำนวนมาก

ในภาพ: เจ้าหน้าที่และช่างบริการของซิงเกอร์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเริ่มกันที่ หมู่บ้านศรีมาย จังหวัดนครสวรรค์