Choose Language : ENG | THAI

2432
ซิงเกอร์เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกในประเทศไทย
โดย บริษัท เคียม ฮั่ว เฮง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย
จักรเย็บผ้าประจำสยามประเทศ
2448
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ซิงเกอร์โซอิง แมชีน จำกัด
2484
ย้ายบริษัทไปตั้งอยู่ที่ถนนสี่พระยา
2500
ซิงเกอร์เริ่มพัฒนาและขยายกิจการสู่ตลาดด้านอื่น ๆ
ด้วยการนำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยมีตู้เย็นเป็นสินค้าชนิดแรกที่ออกสู่ตลาด
และทะยอยออกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเวลาต่อมา

2512
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด
  2527
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2532
ฉลองครบรอบ 100 ปีทองซิงเกอร์ไทย
  2537
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
2546
ได้รับประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริการโภค
รวม 3 รางวัล คือ จัดทำฉลากกำกับสินค้าได้ถูกต้อง โฆษณาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
และใช้สัญญาที่เป้นธรรมต่อผู้บริโภค
2547
ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑ)
เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2548
ได้รับประกาศเกียรติบัตรสุดยอดแบรนด์ชั้นนำ
2549
ย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนสี่พระยาไปอยู่ที่อาคารกสท โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง