Choose Language : ENG | THAI


สมาชิกสามัญ ผู้สมัครเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ การส่งเงินค่าหุ้น สหกรณ์จะหักจากเงินเดือนเป็นประจำทุกๆ เดือน
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นพนักงานบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

การสมัครสมาชิก
(1) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและทะเบียนสมาชิก (สามารถโหลดแบบฟอร์มได้)ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้จัดการไม่ต้องมีผู้รับรอง
(2) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานส่วนบุคคล ( สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ) ไปยังสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณารับเป็นสมาชิกภายใน 30 วัน ค่าหุ้น จะหักจากเงินได้รายเดือนของท่าน

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

การขาดจากสมาชิกภาพ
(1) ถึงแก่กรรม
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ์
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจำโดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ โดยขาดหรือไม่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกัน 3 งวด หรือค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด