Choose Language : ENG | THAI


จักรซิกแซ็กริมผ้า
พร้อมโต๊ะ ขา และมอเตอร์
รุ่น 81A1
จักรอุตสาหกรรมซิกแซ็ก
พร้อมโต๊ะ ขา และมอเตอร์
รุ่น 20U163
จักรโพ้งอุัตสาหกรรม 5 เส้น
พร้อมโต๊ะ ขา และมอเตอร์
รุ่น 2442K065-5
จักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง
มอเตอร์ในตัว พร้อมโต๊ะ และขา
รุ่น 9503D
       
น้ำมันอเนกประสงค์
ซิงเกอร์
 
กรรไกรซิงเกอร์
 
เข็มจักรซิงเกอร์
 
เครื่องรีดผ้า
รุ่น MP-10