Choose Language : ENG | THAI
บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท ทำธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การจัดการบัญชีลูกหนี้ และเพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “ก้าวสู่ยุคใหม่ ธุรกิจสินเชื่อซิงเกอร์” จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเช่าซื้อ จึงทำให้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อ จึงได้จัดตั้งบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ บริการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ สินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการมุ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Household Products) และสินค้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Products)

 

ปัจจุบันบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2352-4777

 

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ยี่ห้อซิงเกอร์ ที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มเป้าหมายรอง ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ยี่ห้ออื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกค้าทั่วไปในอนาคตต่อ