Choose Language : ENG | ภาษาไทย
ซิงเกอร์ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์บริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และพนักงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยพนักงานได้ร่วมกันรดน้ำให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายคณิศร นุชนาฏ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายสมพร กิจทวีสินพูน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และนายสยาม อุฬารวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนพนักงานกับผู้บริหาร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว โอกาสนี้ นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวอวยพรให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป สุขสันต์หรรษาตลอดปีใหม่ไทย พ.ศ. 2557