คณะกรรมการตรวจสอบ
61
คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Mr. Lucksananoi Punkrasamee
Chairman of Audit Committee
42
คุณพิพิธ พิชัยศรทัต
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Bibit Bijaisoradat
Member of Audit Committee
21

คุณปรีชา  ประกอบกิจ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Preecha Prakobkit
Member of Audit Committee