คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

CEO2

คุณกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Mr. Kittipong Kanokvilairat
Chairman of Risk Management Committee

1

คุณนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Mrs. Nonglak Laksanapokin
Member

13

คุณรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Miss Rapeepan Kantayaporn
Member

12

คุณจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Miss Chanthornjira Kongtongsmut
Member

161

คุณอัญฑิกร พิเชฐกร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Miss Auntikorn Phichetkorn
Member