Join Us

Singer Thailand Public Company Limited

Singer Thailand Public Company Limited (the ‘Company’) is the distributor of various products under the “Singer” brand, such as: sewing machines and various types of home electrical appliances. Additionally, the Company also distributes appliances and products for commercial use.

How to apply

We are looking for energetic and talented people to join us !!
Address :

72 CAT Telecom Tower, 17th Floor., Charoen Krung Rd., Bangrak, Bangkok 10500

Telephone :

+66 2352 4777

Online Application Form

Who we’re looking for now

เจ้าหน้าที่ธุรการติดตามหนี้
Job Description
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ค้างชำระ
 • จัดทำรายงารายชื่อลูกค้าที่ค้างชำระ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification
 • จบการศึกษาในระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 25 – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์การทำงานทางธุรการเอกสารและติดต่อประสานงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่องแคล่ว

เงินเดือน 10,000-13,000 บาท

Job Description
 • ปฏิบัติงานด้านธุรการเอกสารของฝ่ายการตลาดที่เกี่ยวข้อง ดูแลประสานงานกับแผนกต่างๆ
 • ดูแลงานด้านการตลาดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ตั้งราคาขาย
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นครั้งคราว
Qualification
 • จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 25 – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรการฝ่ายการตลาด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่องแคล่ว

เงินเดือน 13,000-16,000 บาท

Job Description
 • ออกแบบกราฟฟิกในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา
 • ออกแบบ ตกแต่ง Banner สำหรับโฆษณา บนเว็ปไซน์
 • ออกแบบ ตกแต่งรูปผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อทำสื่อโฆษณา บนออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
Qualification
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 22 – 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator หรือโปรแกรมกราฟฟิกอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถตัดต่อ video ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการทำ 3D, SketchUP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

Job Description
 • ควบคุมและกำกับงานสืบทรัพย์และบังคับคดี ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • ควบคุมและบริหารจัดการ ทีมงานสืบทรัพย์และบังคับคดี ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลเรื่องการสืบทรัพย์ ยึดอายัดทรัพย์ ขายทอดตลาดทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข เพื่อยุติปัญหากรณีที่ลูกหนี้มีการเข้ามาขอประนีประนอมหนี้
 • งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualification
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 • อายุ 35 - 45 ปี เพศชาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานสืบทรัพย์และบังคับคดี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่องแคล่ว
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

เงินเดือน 30,000 – 40,000 บาท

Job Description
 • วิเคราะห์แผนงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด
 • วางแผนกลยุมธ์และกำหนดทิศทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายและการบริการ(Marketing Strategy)
 • ค้นหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เสมอเพื่อตอบสนองกระแสความนิยมในปัจจุบัน
 • วางแผนการจัดการภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย(Brand Awareness)
 • วางแผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จ้กโดยทั่วไป(PR & Advertising)
 • วางแผนเคมเปญทางการตลาดทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาในทุกช่องทางการโฆษณาต่างๆ
 • วางแผนและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการขายและการตลาด (Event and Road show)
 • มีการสื่อสารที่ดีด้วยการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถทำงาน PR ประชาสัมพันธ์ทั้ง Internal และ External มีทักษะสามารถใช้ Social Media, Digital Marketing ได้ดี
Qualification
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารที่ดี

เงินเดือน 25,000 – 35,000 บาท

Job Description
 • ค้นหา และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ขยายตลาดสินเชื่อรถยนต์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • บริหารทีมและยอดขายของทีม
 • ตรวจเยี่ยมสร้างความสัมพันธ์,ภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า
Qualification
 • ปวส
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 25 - 40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ในด้านการให้สินเชื่อรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ
 • มีการสื่อสารที่ดี ทำงานภายใต้แรงกดดัน

เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท