Whistleblowing Channel

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)

You can also attach a file with .doc, .docx, and .pdf extension to provide more info (Maximum file size: 2MB)