สารจากประธานกรรมการ

ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะ ร่วมกันนำพาให้บริษัทยังคงก้าวต่อไปและเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนี้พนักงานของบริษัทต่าง ก็แสดงเจตจำนงที่จะอุทิศแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติงาน และผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 ถือเป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จในด้านผลการดำเนินงานอย่างสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นปีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมสูงที่สุดภายหลังจากปี 2561 บริษัทได้พยายามปรับกลยุทธ์ในการบริหารและการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานด้านการขายและการบริหารลูกหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้ผลประกอบการกลับมามีกำไรสุทธิได้

ผลประกอบการของปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 305% อยู่ที่ 165.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิที่ 80.77 ล้านบาท นับเป็นกำไรสูงสุดในรอบ 5 ปี ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 2,610.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 2,889.0 ล้านบาท หรือลดลง 9.61% เนื่องจากโฟกัสการดำเนินธุรกิจที่มีกำไร แม้รายได้จากการขายจะปรับลดลง แต่กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 40.4% เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เน้นการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง และให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนการขายต้นทุนการจัดจำหน่ายให้ลดลงจากปีก่อนได้ ขณะที่ระดับ NPL อยู่ในระดับ 9.4 % นับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 3 ปี

ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตในส่วนของธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ สามารถสร้างประเภทสินเชื่อใหม่ๆเพื่อจับตลาดกลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น นอกจากธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้ว ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็มีการกำกับควบคุมคุณภาพโดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมให้ขั้นตอนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงเน้นการขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมการขายให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด

ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักดีว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยจากต่างประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้การรักษาความสามารถในการขาย และการควบคุมต้นทุนรวมถึงการบริหารลูกหนี้ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่บริษัทฯ ยึดถือและเร่งที่จะบริหารภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งบริษัทหวังว่าปี 2563 นี้จะเป็นอีกปีที่บริษัทจะพิสูจน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการและผู้บริหารจะนำพาให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องได้ในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนี้พนักงานของบริษัทต่างก็แสดงเจตจำนงที่จะอุทิศแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติงาน และผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ในที่สุดควบคู่ไปกับการสำนึกรักษ์ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนให้สามารถตั้งอยู่ได้บนพื้นฐานที่ดีและยั่งยืนโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานฉบับนี้

โอกาสนี้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ บริษัทดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันต่อทุกท่านว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ และพัฒนาความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่องควบคู่กับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
ประธานกรรมการ
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่