ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 240 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 240 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 และการจ่ายเงินปันผล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งแต่งตั้ง CFO
หุ้นเพิ่มทุนของ SINGER เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2564
แจ้งการลาออกของ CFO
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)