บริษัทในเครือ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (SGC)

บริษัท เอส จี แคปปิตอล จำกัด (SGC) ถือหุ้น 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท. (โทรคมนาคม) ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. โดยได้มีการรับโอนธุรกิจ เช่าซื้อ รวมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสินค้าทั้งหมด และดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ซิงเกอร์ อีกทั้งยังสามารถที่จะขยายธุรกิจเช่าซื้อไปยังสินค้าภายใต้ยี่ห้ออื่นๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกค้าทั่วไป รวมถึงการขยายตัวไปยังธุรกิจการให้สินเชื่อต่างๆ ในอนาคต เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (SGC) ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (SGS)

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จํากัด ถือหุ้น 99.96% โดย บมจ. ชิงเกอร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดําเนินการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ชิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จํากัด (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 0105504001951 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ดําเนินธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งจัดจําหน่ายอะไหล่ ภายใต้การควบคุมของบริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัท มีจุดมุ่งหมายในการ บริการที่เป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่างข้างบ้านคุณ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จํากัด (SSPL) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จํากัด (SGS) ทั้งนี้บริษัทได้ทําการ เปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด (SGB)

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากัด (SGB) ถือหุ้น 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดําเนินการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากัด และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ชิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากัด (SCB) ทั้งนี้บริษัทได้ทําการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากัด ได้ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วทั้งสิ้น 4 ล้านบาท (จํานวนหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99