กฎบัตรคณะกรรมการและเอกสารต่างๆ

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)

กฎบัตรคณะกรรมการ