คณะกรรมการบริษัท

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณชาญ อิทธิถาวร
คุณชาญ อิทธิถาวร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายปรีชา ประกอบกิจ
นายปรีชา ประกอบกิจ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสมศรี ชลาภักดี
นางสาวสมศรี ชลาภักดี
กรรมการอิสระ
คุณวรยศ ทองตัน
คุณวรยศ ทองตัน
กรรมการอิสระ
นายปิยะ พงษ์อัชฌา
นายปิยะ พงษ์อัชฌา
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์
พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์
กรรมการ