วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการขายพร้อมบริการด้านสินเชื่อ และเช่าซื้อ สำหรับผู้บริโภคในประเทศ

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยสินค้า และการบริการที่ดีมีคุณภาพ ด้วยราคาซื้อหาได้

บริษัทไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่มุ่งหวังผลกำไร แต่ต้องเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณค่าที่ควรรักษาและใส่ใจ ดังนี้

บุคลากร

เราเชื่อมั่นในพลังของบุคลากร ซึ่งเป็นกุญแจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบริการของเรา ดังนั้นบุคลากรของซิงเกอร์ ประเทศไทย จะต้องมีทั้งความสุข และภาคภูมิใจในบริษัท รวมทั้งมีโอกาสที่จะก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน

คู่แข่ง

เรายอมรับ และให้เกียรติ สำหรับความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าตลาดร่วมกัน

ลูกค้า

เรามีเป้าหมาย ที่จะมีลูกค้าใช้บริการของเราตลอดชีวิตด้วยการสร้างฐานลูกค้าที่มีความจงรักภักดี สินค้าคุณภาพดี ชำระเงินที่ตรงเวลา ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ

ชุมชน

เราดำเนินการธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม พร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน

ผู้ถือหุ้น

เราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และคุ้มแก่การลงทุน

การสื่อสาร

เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในองค์กร

คู่ค้า

เราพัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรให้ก้าวหน้า และเติบโตไปด้วยกัน

ภาวะผู้นำ

เราเชื่อมั่นในประสิทธิผลของภาวะผู้นำ ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้จัดการที่ดีเท่านั้น บุคลากรทุกระดับ จะต้องมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำที่ดีเลิศ