การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
10/08/64 24/08/64 09/09/64 เงินปันผล 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
22/02/64 30/04/64 21/05/64 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสะสม
10/08/63 24/08/63 09/09/63 เงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
09/04/63 23/04/63 08/05/63 เงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท 01/01/62-31/12/62 ปันผลจากกำไรสะสม
17/02/60 06/03/60 19/05/60 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/02/59 11/03/59 27/05/59 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/58 18/03/58 22/05/58 เงินปันผล 0.53 บาท 01/01/57-31/12/57 -
28/02/57 18/03/57 23/05/57 เงินปันผล 0.45 บาท 01/01/56-31/12/56 -
28/02/56 14/03/56 23/05/56 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/55-31/12/55 -
24/02/55 22/03/55 30/05/55 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/54-31/12/54 -