รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 175,499,740 35.23
2. น.ส. กุลิสรา การะ 22,300,900 4.48
3. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 21,402,600 4.30
4. นาย เชาว์ การะ 21,063,400 4.23
5. นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 14,854,500 2.98
6. น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ 9,091,000 1.82
7. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 8,400,000 1.69
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 7,930,000 1.59
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,882,031 1.38
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 6,545,200 1.31