รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 09 มีนาคม 2564

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 148,499,780 32.63
2. น.ส. กุลิสรา การะ 21,436,300 4.71
3. นาย เชาว์ การะ 18,810,800 4.13
4. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 17,838,400 3.92
5. นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 14,854,500 3.26
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,714,724 3.01
7. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 10,000,000 2.20
8. น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ 8,672,100 1.91
9. นาย ดิเรก ตาครู 5,837,940 1.28
10. น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา 5,809,000 1.28