รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 121,499,820 29.45
2. น.ส. กุลิสรา การะ 19,973,200 4.84
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,127,440 3.91
4. นาย เชาว์ การะ 15,120,000 3.67
5. นาย จิตติพร จันทรัช 11,500,000 2.79
6. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 10,833,400 2.63
7. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 8,350,000 2.02
8. นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล 7,700,000 1.87
9. นาย ดิเรก ตาครู 5,837,940 1.42
10. นาย กิตติ งามมหรัตน์ 5,741,000 1.39
11. นาย อนุชา อาวีลาสกุล 4,018,500 0.97
12. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 4,000,000 0.97
13. นาย พีรนาถ โชควัฒนา 3,737,000 0.91
14. บริษัท หลานปู่ จำกัด 3,176,000 0.77
15. น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ 3,000,000 0.73
16. BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 2,871,600 0.7
17. นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 2,800,000 0.68
18. นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์ 2,779,700 0.67
19. น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ 2,715,800 0.66
20. นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา 2,250,000 0.55
21. นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 2,200,143 0.53
22. นาย ณัฐดนัย งามมหรัตน์ 2,068,400 0.5
ยอดรวม 258,299,943 62.63