การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 54
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจาปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 54
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมวิสมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2563
3. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
6. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
7. ขั้นตอนการสรรหากรรมการ
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม
14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ